BÀI CA MÙA THU – THÁNG MƯỜI, TỔ KHÚC BỐN MÙA CỦA TCHAIKOVSKY

BÀI CA MÙA THU – THÁNG MƯỜI, TỔ KHÚC BỐN MÙA CỦA TCHAIKOVSKY
http://www.youtube.com/watch?v=L_jzr95r7FU&feature=player_embedded

Tổ khúc bốn mùa Tháng 6
<object style=”height: 390px; width: 640px”><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/6_NYMMzhAZs?version=3″><param name=”allowFullScreen” value=”true”><param name=”allowScriptAccess” value=”always”></object>